Blog

Zasady dokonywania zmian w rejestrze KRS

Potrącenia z wynagrodzenia lub innych dochodów upadłego przy korzystaniu z art 63 prawa upadłościowego.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY I DO ZADAWANIA PYTAŃ

Pan K.L. Czy w upadłości komornik może wzywać do zapłaty należności i wszczynać egzekucje lub egzekwować koszty po zakończniu egzekucji?

W odpowiedzi na pytanie klienta wyjsniamy; Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 146 ust 1 tej ustawy, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.    

 czytaj  dalej: po otwarciu poniższego pliku 

zgłoszenie wierzytelności w KRZ

zakup pojazdu od syndyka a rejestracja problemy klienta

Przygotujemy ciekawe artykuły w temacie upadłości na podstawie pytań naszych klientów

 czytaj: po otwarciu  pliku poniżej 

Rodzaje i koszty sądowego postępowania restrukturyzacyjnego firmy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W POLSCE A ZADŁUŻENIE ZA GRANICĄ

Uchylenie planu spłat po zakończeniu postępowania upadłościowego

pozew wierzyciela p-ko dłużnikowi w restrukturyzacji

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI - nowy wzór obowiązujący od 23.10.2020- ARCHIWALNY - zmiany zgłoszeń dla nowych upadłości w 2022 roku ( KRZ)

otwórz odpowiedni plik poniżej

Czy w upadłości konsumenckiej można umorzyć zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

 czytaj  dalej: po otwarciu poniższego pliku

Jak zgłosić wierzytelność w upadłości.

Skutki spóźnionego zgłoszenia wierzytelności -w postępowaniu uproszczonym konsumenckim

Alimenty a ogłoszenie upadłości

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

Pytanie F.J. Czy zasądzona w wyroku sądu suma tytułem naprawienia szkody lub samo zasądzenie kary finansowej po stwierdzeniu przestępstwa umorzy się w ramach upadłości konsumenckiej?

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

Pracuję za granicą. Co może mi zabrać syndyk w mojej upadłości a co zostawi ?

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

Pytanie przedsiębiorcy: Co się dzieje z umowami leasingu –w restrukturyzacji

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

Pytanie klientki A.S – Chce przejąć firmę po śmierci męża - co z podatkami

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

R.S. Pracodawca odmówił mi udzielenia 3 dni zaległego urlopu z 2019 roku. W jakim terminie jako pracownik mogę wykorzystać zaległy urlop na żądanie?

W jakim terminie jako pracownik mogę wykorzystać zaległy urlop na żądanie?

Co do zasady, niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca września kolejnego roku. Z tym zastrzeżeniem, że z przysługującej rocznej puli dni urlopu ( 20 lub 26) 4 dni są traktowane i mogą być na żądanie ( nieplanowane).  Ale uwaga; Niewykorzystany „urlop na żądanie” nie przechodzi na następny rok już -jako wyjątkowy. Z art. 168 K.p.  i analizy zapadłych orzeczeń wynika, że niewykorzystany urlop na żądanie staje się w kolejnym roku kalendarzowym „zwykłym” urlopem, którego wykorzystanie na ogólnych zasadach może nastąpić również po upływie terminu wskazanego przez art. 168 K.p. (A. Kosut [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, 2012).

J.K. Kiedy i jak mogę zwolnić pracownika, który powiedział, że w obecności innych, że jutro nie przyjdzie do pracy i nie wyjaśnił, dlaczego.

czytaj dalej: po otwarciu poniższego pliku

Ekspresowe zakończenie działalności spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji

 czytaj  dalej: po otwarciu poniższego pliku

likwidacja spółki z o.o. jak i kiedy

procedura likwidacji - sposób dzialania, obowiązki  opisane po otwarciu pliku